K registru smluv

Na 6. schůzi Senátu v 11. funkčním období vystoupil předseda horní komory Milan Štěch k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

19. 4. 2017

Audiozáznam vystoupení
Videozáznam vystoupení

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

(...)

Myslím si, že jsme si na ten problém jako Parlament zadělali sami, neboť jsme, řekl bych, ve svaté válce proti zlu zvolili prostředky, které neumíme dostatečně ovládat a obrací se de facto proti těm, které jsme určitě nechtěli postihnout. Na úvod musím říci, že jsem nikdy nikomu, ani Rekonstrukci státu, nic nepodepsal. S Rekonstrukcí státu jsem se v minulosti několikrát sešel, ale spíš jsem jim chtěl ukázat a přiblížit některé problémy, které ve společnosti jsou a které jsem zažil za léta mojí odborové práce a pamatuji si, když jsme v 90. letech organizovali demonstrace proti věcem, které umožnily, aby na tu zemi se rozšířila korupce a další negativní jednání, tak řada těch lidí, kteří dnes se kolem např. i Rekonstrukce státu pohybují, tehdy jsem jmenoval paní Dr. Marvanovou, ve vysokých funkcích, a nikdy neřekli, jak to bylo se Sinhou, jak to bylo s Bácsem.

Možná kdyby v té době se pár lidí pozavíralo za porušení zákonů, pokud by to bylo prokázáno, tak by si další dali pozor a nemuseli jsme vůbec tady tyto problémy řešit, i když jsem možná velmi idealistický, neboť lidé, kteří nehrají fér a chtějí zneužívat nejenom veřejné prostředky, ale i soukromé prostředky, tak si cestu najdou. Jinak chci říci, že slyším často informace o tom, že korupce vesele vládne i v soukromém sektoru. Řada nadnárodních společností nemá příliš dohled do naší země. Používají se různé outsourcingy a další věci, na kterých přátelé přátel vydělávají, zadávají se. Ono to totiž prostě se rozšířilo, takové věci, stalo se to běžnou praxí lidí v určitém patře se životní úrovní.

Také musím říci, že jsem nikdy, byť jsem čtyřikrát byl ve volbách, jsem tady v Senátu 20 let, tak jsem nikdy nevzal na kampaň ani jednu korunu českou, natož cizí měnu, abych z toho financoval svoji kampaň. Nikdy jsem nepotřeboval žádnou agenturu a všechno jsem si vždycky dělal sám, s rodinou a se svými přáteli. Budete se divit, ale nevzal jsem ani korunu a neměl jsem ani korunu od odborů, byť jsem léta svou činností se snažil pro zaměstnance, a tím pádem i pro odbory vytvářet přijatelné klima, protože si myslím, že to bylo v zájmu slušných a pracovitých lidí.

A teď k té dané problematice.

Já jsem přesvědčen, že zákon o registru smluv svojí činností přispívá tomu, že možná vědomě někdo, ale jiní určitě nevědomě, přispívají k destrukci veřejného sektoru v ČR a velmi ho ohrožujeme a ohrožují

My máme přece princip, ústavní princip, že všechny subjekty v dané branži bez rozdílu vlastnictví mají mít stejné podmínky. Je tento princip dodržen? Tento princip je hrubě porušen. Hrubě porušen. Prostě určité formy vlastnictví, to znamená veřejného, ať už jsou to obce, nebo stát, jsou v nevýhodě proti soukromým firmám, neboť mají stejný předmět podnikání, ale mají rozdílné podmínky. Já jsem přesvědčen, že pokud se najde skupina zákonodárců, obrátí se na Ústavní soud, já tady prohlašuji, že k této skupině, pokud se najde, se přidám, speciálně tímto by se Ústavní soud měl zabývat, neboť se domnívám, že takovéto prostředí by nemělo trvat. Pokud bude trvat, tak ten ústavní princip je porušen. Dříve či později vyústí v to, že veřejný sektor bude likvidován a bude nahrazen zejména tam, kde to může být ziskové, soukromým sektorem. Nemám nic proti soukromému sektoru, tam, kde je to efektivní, je zcela na místě, aby soukromý sektor byl. Ale netajím se tím, že veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství a některé další činnosti, by podle mého hodnotového přesvědčení měly být v rukou veřejných a měly by být také tím pádem dostupné a neměly by být za každou cenu ziskové, pokud to je možné, samozřejmě, pokud to není možné, tak by měly být i předmětem třeba úhrady těch subjektů, které zřizují ty ztráty, když to slouží většině občanů naší země.

Já mám velké podezření a připojuji se k těm, kteří už tady k tomu hovořili, že ta kampaň, která je vedena, je financována z důvodu boje, nebo respektive ne boje proti korupci, ale z důvodu získat právě výhody v té branži podnikání a možná i získat výhody převzetí těch činností a tím i majetku, které jsou dneska ve veřejném vlastnictví.

Já považuji za ideální řešení, v tom stavu, v jakém se ten zákon nachází, návrh, který zmínil kolega Martínek, a to je zákon se ruší. Ne že bych byl přesvědčený, že to je ideální řešení, ale ten zákon je tak špatný, že si myslím, že není opravitelný, že řešení by bylo, aby exekutiva, vláda se zamyslela, jakým způsobem obecně definovat, které činnosti a všechny subjekty z těch činností budou pod tou veřejnou kontrolou v této oblasti. Pokud taková definice se nenajde, tak si myslím, že proti korupci musíme bojovat prostředky, které jsou k dispozici a byly k dispozici i před účinností tohoto zákona, ale nemůžeme použít nástroj, který jednu formu vlastnictví enormně poškozuje a vytváří výhody pro druhou formu vlastnictví.

Ale na druhou stranu bych nerad, aby po jednání v Senátu byl takový stav, že výsledek bude ten, že my tady schválíme třeba i ten pozměňovací návrh kolegy Martínka, to znamená, že neschválíme ten návrh v podobě, jak nám ho zaslala Poslanecká sněmovna, a při navrácení zákona do Poslanecké sněmovny totiž dojde na to, že nebude schváleno nic a bude platit ta dosavadní verze zákona. To si nepřeji, protože to by de facto byl úspěch těch, kteří nás nejvíc atakují. Já neovlivňuji ani ta občanská sdružení, jako Rekonstrukci státu, já vidím ty lidi za tím, ty, co to financují, protože to není zadarmo, ty kampaně. Takže já se domnívám, že v této špatné situaci to nejméně špatné řešení ze všech špatných řešení, a skoro všechno jsou špatná řešení, je ten návrh schválit, jak Poslanecká sněmovna se pro něj rozhodla, protože ten počet subjektů, které budou vyjmuty, bude větší, a jsou to všechno subjekty, které jsou tam oprávněně. Například podle mého přesvědčení by tam měly být i ústavy Akademie věd, protože mám informaci, ústavy Akademie věd mají velké problémy s tím, že soukromé subjekty, které si u nich objednávají a financují aplikovaný výzkum odstupují od smluv, nebo je nechtějí uzavírat z důvodu, že nechtějí zveřejňovat údaje, které je potřeba podle tohoto zákona prostě dát k dispozici.

Ten pozměňovák z Poslanecké sněmovny vyjímá vysoké školy právě zejména kvůli té oblasti výzkumu, ale určitě se v oblasti Akademie věd a jejích odborných ústavů provádí neméně důležitý výzkum, a zejména ten aplikovaný výzkum se provádí v úzké součinnosti se soukromým sektorem, a situace podle informací, které jsem obdržel od povolaných a fundovaných lidí z oblasti Akademie věd, je velmi ohrožen. Oni žádali, abychom ten pozměňovák rozšířili. Ale těch subjektů, které žádají rozšíření, aby byly vyjmuty, jsou desítky. Byl by to nekonečný příběh a stejně všechny neošetříme. Z tohoto důvodu bych já osobně podpořil schválit to znění, a podpořím, jak přišlo z Poslanecké sněmovny, s dobrou vírou nebo s očekáváním, že po volbách jakákoli vláda, ať bude taková, nebo onaká, přijde s návrhem úplně nového návrhu zákona, který bude definovat, co je a není prostředkem veřejným, jak to tedy bude možno kontrolovat, resp. zveřejňovat. Budou to rovné podmínky pro všechny subjekty. A pokud se toto nepodaří nadefinovat, tak z důvodu zachování principu rovnosti musí se u nás tento zákon zrušit a musí se hledat jiné formy, jak proti korupci bojovat. To není jediná forma korupce, kde se korupce může vyskytovat. To jsou i jiné formy. A jinak bych vás chtěl poprosit, važme, neútočme obecně na občanská sdružení a neházejme opravdu lidi v občanských sdruženích do jednoho pytle, protože pak se nedivme, že lidé hází do jednoho pytle všechny politiky. Já nechci být v jednom pytli s politiky, kteří například už za divné finanční operace byli stíháni nebo dokonce odsouzeni. Já nechci být s nimi v jednom pytli. Nedělejme jiným, co nechceme, aby bylo činěno nám.

A ještě jednu poznámku, už to tady zaznělo. Myslím si, že by bylo dobré, abychom se, a já to budu iniciovat, obrátili na nově zvyklý úřad pro dohled nad financováním politických stran a kampaní s tím souvisejících, protože si myslím, že ty články, ty billboardy už jsou součástí politické kampaně, jsou směřované na politiky, jsou v období prakticky půl roku před volbami. Buď se najde nějaká forma, jak peníze, které jdou ze soukromého nebo občanského sektoru a týkají se ovlivňování výsledků politické scény a možného výsledku voleb, budou předmětem právě také objemu těch prostředků pro kampaně politických stran a politických hnutí, a pokud se nenajde nebo se nebude konstatovat, že jsou to také peníze, tak musím bohužel konstatovat, že i ten zákon, který se týká financování politických stran a kampaní politických stran, politických hnutí, bude taky k ničemu, protože jakékoli spojení se soukromými subjekty, které tento boj povedou za ty politické strany pomocí těch médií a billboardů, de facto bude přinášet stejný efekt, ale bude nad rámec toho, co by ta politická strana měla mít, nebo má umožněno financovat z vlastních zdrojů pro politickou kampaň.

Takže vlastně občanské sdružení Rekonstrukce státu tady vytvořilo nový případ, kdy je potřeba, aby se tím úřad zabýval, je to ovlivňování veřejného mínění, je to ovlivňování směrem k nějaké větší podpoře nebo nepodpoře politických stran nebo politických hnutí nebo jednotlivých politiků na základě nějakých jejich postojů.

Vůbec se domnívám, že lidé, kteří asi jsou přesvědčeni, že jednají velmi humanisticky, velmi demokraticky nebo v zájmu demokracie, používají prostředky nátlaku formou bianco závazků, kdy, jestli se někdo zaváže, že bude něco podporovat, a přitom neví, jaký je obsah, tak přece toto nemůže být chápáno, že to je v rámci nějaké demokratické diskuse, že to je prostě fair play. Bianco šek by nikdo neměl žádat, bianco by neměl nikdo dávat, protože to vždycky dopadlo špatně. A bohužel, myslím si, že to dopadne špatně i v tomto případě. Takže můj postoj bude, budu hlasovat pro znění, které nám přišlo z Poslanecké sněmovně, z důvodu, že to je, zatím se mi zdá, menší zlo ze všech těch zel. Budu hlasovat, pokud to půjde do podrobné rozpravy, i pro návrh kolegy Martínka, budu v očekávání, že buď vláda další přijde s novým řešením, a když nepřijde, tak dříve či později dojde na zrušení zákona, protože tento zákon bude poškozovat zájmy subjektů, které jsou veřejné a které slouží ve velké míře občanům, zejména těm občanům, kteří jsou té střední a nižší příjmové úrovni.

Děkuji vám za pozornost.